WTO Report Assesses LLDCs’ Trade Performance in its input to the UN Secretary General’s Report on the Vienna Programme of Action. (Part 1)

May 11, 2021 | 4:03 pm

The World Trade Organization (WTO) prepared a report for the UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS) that examines progress in landlocked developing countries’ (LLDCs) trade performance.

The report finds the COVID-19 pandemic has hampered LLDCs’ participation in world trade.

The publication analyses WTO members’ notifications on COVID-19, and includes data from the SDG Trade Monitor, launched in October 2020.

The report measures progress against the benchmarks in the Vienna Programme of Action for LLDCs for the Decade 2014-2024 (VPOA), which recommends actions for LLDCs, transit countries, and development partners to support LLDCs’ economic development.

Source:

https://www.wto.org/…/news_e/news21_e/devel_26apr21_e.pdf

 

Дэлхийн худалдааны байгууллага НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын Вена дахь үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайланд өгсөн саналдаа ДГХБО-ын худалдааны гүйцэтгэлийг үнэллээ (1-р хэсэг)

Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ) нь НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй орнууд, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд болон жижиг арлын хөгжиж буй орнуудын асуудал эрхэлсэн Дээд Төлөөлөгчийн албанд зориулж далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын (ДГХБО) худалдааны гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайланг бэлтгэн гаргасан байна.

Уг тайланд далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд КОВИД-19 цар тахлын улмаас дэлхийн худалдаанд оролцоход хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байгааг онцлон дурджээ.

Энэхүү тайланд ДХБ-ын гишүүн орнуудын КОВИД-19-ийн талаархи мэдэгдэлд дүн шинжилгээ хийж, 2020 оны 10 дугаар сард эхлүүлсэн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудын Худалдааны Хяналтын мэдээллийг багтаасан болно.

Мөн тус тайланд далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд, дамжин өнгөрөх орнууд, хөгжлийн түншүүдэд ДГХБО-ын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санал болгож буй 2014-2024 оны Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үзүүлэлтүүдийн ахиц дэвшлийг харьцуулан тодорхойлсон байна.

Эх сурвалж:

https://www.wto.org/…/news_e/news21_e/devel_26apr21_e.pdf

wto wto1

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.