The Online Workshop on “ESCAP Web-Toolkit for Integrated Planning of Infrastructure Corridors” for Kazakhstan

May 21, 2021 | 11:00 am

The Online Workshop on “ESCAP Web-Toolkit for Integrated Planning of Infrastructure Corridors” for Kazakhstan was successfully organized on 17 May 2021 for Kazakh policy makers and invited participants.

The key objective of the workshop was to present the knowledge products and web-based tools, developed by UN ESCAP, and build new skills of the policymakers and other stakeholders in using the methodology and tools for efficient expansion of seamless trans-boundary infrastructure.

The following web-based tools were introduced at the online workshop.

  • Simulation tool for determining the most appropriate model for the development of new Integrated Corridors, and
  • Partnership Portal on Co-deployment to support ICT infrastructure co-deployment with road transport and energy infrastructure.

The training participants, policymakers and other respective stakeholders were equipped with capacity and practical skills to implement knowledge products for developing relevant policy measures, which consider cross sectoral synergy, to apply the proposed Software for determining the most appropriate scenario, with optimal partnership model for the development of new Infrastructure Corridors, and to learn building partnerships for efficient ICT infrastructure co-deployment with road-transport and energy infrastructure through https://co-deployment.online.

Казахстан Улсад зориулсан онлайн сургалт, семинар 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдав.

“АНДЭЗНК-ын боловсруулсан дэд бүтцийн коридорын нэгдсэн төлөвлөлт хийх цахим аргачлал”-ыг танилцуулах семинарын зорилго нь НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын боловсруулсан чадваржуулах бүтээгдэхүүн, вэб суурьтай аргачлалыг танилцуулж, бодлого боловсруулагч болон бусад оролцогч талуудад хил дамнасан дэд бүтцийг үр дүнтэй өргөжүүлэх арга зүй, аргачлалыг ашиглах шинэ ур чадварыг олгоход оршив.

Онлайн сургалт семинараар дараах вэб суурьтай аргачлалуудыг танилцуулав. Үүнд:

1.Шинэ коридоруудыг хөгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой загварыг тодорхойлох Дэд бүтцийн нэгдсэн коридоруудад зориулсан симулятор,

2.Дэд бүтцийн салбарын хамтран бүтээн байгуулалт хийх түншлэлийн портал https://co-deployment.online

Сургалтанд оролцогчид, бодлого боловсруулагчид болон бусад холбогдох оролцогч талууд салбар дундын уялдаа холбоог хангасан бодлогын арга хэмжээг боловсруулах, шинэ дэд бүтцийн коридоруудыг хөгжүүлэх түншлэлийн оновчтой загвар бүхий хамгийн тохиромжтой хувилбарыг тодорхойлоход санал болгож буй аргачлал, програмыг ашиглах, https://co-deployment.online порталаар дамжуулан зам тээврийн болон эрчим хүчний дэд бүтэцтэй МХХТ-ийн дэд бүтцийг үр ашигтай хамтран ашиглах түншлэлийг бий болгох талаар ойлголт мэдлэгтэй болж, практик ур чадвар эзэмшсэн юм.

184965106_3707592852685793_8796665096573978165_n 185926372_3707593052685773_7993392227863255294_n

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.