ITTLLDC and UN-ESCAP co-organize an online training workshop

May 21, 2021 | 10:51 am

International Think Tank for Landlocked Developing Countries LLDCs (ITTLLDC) and UN-ESCAP are co-organizing a series of online training workshops in Kazakhstan, Mongolia and Kyrgyzstan.

ITTLLDC is implementing a project entitled “Addressing the transboundary dimensions of the 2030 Agenda through regional economic cooperation and integration (RECI) in Asia and the Pacific” in cooperation with the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP).

The project aims to develop the ICT co-development with transport and energy infrastructure by digitizing information on planned and existing corridors and data bases, and development of the awareness and the ownership of the co-deployment portal by users, and the strategic hosting arrangements of the ESCAP’s portal by the RECI target countries in Mongolia, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

Under this project the Online Workshop Series on “ESCAP Web-Toolkit for Integrated Planning of Infrastructure Corridors” will be delivered on 17 May 2021 for Kazakhstan, on 19 May for Mongolia, and on 21 May for Kyrgyzstan policy makers and invited participants.

The key objective of the workshop is to present the knowledge products and web-based tools, developed by UN ESCAP, and build new skills of the policymakers and other stakeholders in using the methodology and tools for efficient expansion of seamless trans-boundary infrastructure.

https://co-deployment.online/ 

ДГХБО-ын ОУСТ, НҮБ-ын АНДЭЗНК хамтран Казахстан, Киргиз болон Монгол Улсад онлайн сургалт семинар зохион байгуулна.

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ДГХБО-ын ОУСТ) нь НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (АНДЭЗНК)-ын “2030 хөгжлийн хөтөлбөрийг Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчлалын тусламжтайгаар хэрэгжүүлэх нь” төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь Монгол, Казахстан, Киргиз Улсад хэрэгжих ба эдгээр орнуудын тээврийн коридорууд болон дэд бүтцийн төслийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг дижитал хэлбэрт шилжүүлж, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ)-ийг тээвэр, эрчим хүчний дэд бүтэцтэй хамтад нь хөгжүүлэх, ашиглах боломжийг бий болгох, тус порталыг ашиглах хэрэглэгчдийн мэдлэг, цаашид эзэмшин ашиглах чадавхийг хөгжүүлэх зорилготой юм.

Энэхүү төслийн хүрээнд “АНДЭЗНК-ын боловсруулсан дэд бүтцийн коридорын нэгдсэн төлөвлөлт хийх цахим аргачлал”-ыг танилцуулах онлайн сургалт, семинарийг Казахстан Улсад 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр, Монгол Улсад 5 дугаар сарын 19-ний өдөр, Киргиз Улсад 5 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулна.

Семинарын зорилго нь НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын боловсруулсан чадваржуулах бүтээгдэхүүн, вэб суурьтай аргачлалыг танилцуулж, бодлого боловсруулагч болон бусад оролцогч талуудад хил дамнасан дэд бүтцийг үр дүнтэй өргөжүүлэх арга зүй, аргачлалыг ашиглах шинэ ур чадварыг олгоход оршино.

 

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.