Empowering Rural Women in Zambia to Move out of Poverty

May 13, 2021 | 4:29 pm

The World Bank has given an additional $142 million equivalent to the Girl’s Education and Women Empowerment and Livelihood (GEWEL) project to support the government of the Republic of Zambia to increase access to livelihood support for women and access to secondary education for disadvantaged adolescent girls in extremely poor households in selected districts.

Supporting Women’s Livelihoods (SWL), a component of the GEWEL project provides women ages 19-64 with opportunities to increase the productivity of their livelihoods, and their economic empowerment, through training, mentoring, peer support, productivity grants and help with setting up savings clubs.

The Supporting Women’s Livelihoods component is being implemented by the Ministry of Community Development and Social Services and has so far provided 75,000 women from extremely poor households in 51 districts across all 10 provinces of the country with livelihoods package consisting of life and business skills training, a productive grant equivalent to $225, mentorship, and support to form savings groups. Out of the $142 million, more than $85 million will be used to cover social cash transfers (SCT) to beneficiaries under the government’s SCT program.

More details will be found at

https://www.worldbank.org/…/empowering-rural-women-in…

 

Замби Улсын орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн ядуурлыг бууруулах, чадавхижуулах төсөл

Дэлхийн банк Бүгд Найрамдах Замби Улсын Засгийн газарт эмэгтэйчүүдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, эмзэг бүлгийн өсвөр насны охидын боловсрол эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “Охидын боловсрол ба эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах” төсөлд 142 сая ам.долларыг олгожээ.

“Охидын боловсрол ба эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах” төслийн “Эмэгтэйчүүдийн амьжиргааг дэмжих” бүрэлдэхүүн хэсэг нь Замби Улсын сонгогдсон дүүргүүдийн нэн ядуу өрхүүдийн 19-64 насны эмэгтэйчүүдэд сургалт явуулах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, үе тэнгийн дэмжлэг, бүтээмжийн тэтгэлэг олгох, хуримтлал үүсгэх замаар амьжиргаагаа сайжруулах, эдийн засгийн чадамжаа нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгож байна.

Эмэгтэйчүүдийн амьжиргааг дэмжих бүрэлдэхүүн хэсгийг Орон нутгийн хөгжил, нийгмийн үйлчилгээний яам хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогоор тус улсын 10 мужийн 51 дүүргийн нэн ядуу өрхийн 75,000 эмэгтэйчүүдэд амьжиргааны болон бизнесийн ур чадварын сургалт, 225 ам.доллартай тэнцэх буцалтгүй тусламж, зөвлөн туслах үйлчилгээ, хуримтлалын бүлэг бүрдүүлэх дэмжлэгээс бүрдэх чадавхжуулах багцыг олгоод байна.

Тус төслийн нийт санхүүжилт болох 142 сая ам.долларын 85 сая гаруй ам.долларыг засгийн газрын нийгмийн халамжийн бэлэн мөнгө тараах хөтөлбөрийн хүрээнд зарцуулах юм байна.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Дэлхийн Банкны мэдээллийн хуудаснаас үзнэ үү.

https://www.worldbank.org/…/empowering-rural-women-in…

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.