2020 United Nations E-Government Survey

Mar 4, 2021 | 11:13 am

The UN E-Government Survey, prepared over a two-year period following an established methodology, published by the UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) at

(https://www.un.org/…/2020-united-nations-e-government…).

The survey report covers 193-member states’ digital development and e-government level, and efforts to provide effective, accountable and inclusive digital services to all and to bridge the digital divide and leave no one behind.

As the COVID-19 pandemic forces lockdowns, most countries and municipalities are pursuing digital government strategies, many with innovative initiatives – but vast numbers of people still do not have access to online services, according to the 2020 edition of the United Nations E Government Survey.

The 2020 ranking of the 193 UN Member States in terms of digital government – capturing the scope and quality of online services, status of telecommunication infrastructure and existing human capacity – is led by Denmark, the Republic of Korea, and Estonia, followed by Finland, Australia, Sweden, the United Kingdom, New Zealand, the United States of America, the Netherlands, Singapore, Iceland, Norway and Japan.

Compared to the results of the United Nations e-Government Survey 2018, 22% of the countries surveyed have improved their previous rankings in the e-Government Development Index. This indicates that e-government is improving year by year around the world.

Based on the data of the UN e-Government Database https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center, the e-Government development index of the LLDCs are compared with the world average in the following graph.

 

НҮБ-ын Цахим засаглалын судалгаа 2020

НҮБ-аас дэлхийн цахим засаглалын судалгааг тогтсон аргачлалын дагуу хоёр жил тутамд гаргадаг бөгөөд өнгөрсөн онд гаргасан “НҮБ-ын цахим засаглалын судалгаа-2020” НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн газрын цахим хуудсанд (https://www.un.org/…/2020-united-nations-e-government…) нийтлэгджээ.

Энэхүү тайланд НҮБ-ын 193 гишүүн улсын цахим хөгжил, цахим засаглалын түвшин, цахим үйлчилгээний үр ашигтай, найдвартай аюулгүй, хүртээмжтэй байдал, цахим боловсрол, хэрэглээний ялгааг арилгах, хэнийг ч үлдээхгүй байх зэрэг олон асуудлуудыг хамруулжээ.

COVID-19 цар тахлын хөл хорионы үед ихэнх улс орон цахим засаглалын стратегийг хэрэгжүүлэх олон шинэлэг санаачилга гаргаж хэрэгжүүлж байгаа боловч олон хүн онлайн үйлчилгээ авах боломжгүй хэвээр байгааг тус тайланд онцлон дурджээ.

Цахим үйлчилгээний цар хүрээ, чанар, харилцаа холбооны дэд бүтцийн хөгжил, хүний нөөцийн чадавхийг харуулсан цахим засаглалын хөгжлийн үзүүлэлтээр 2020 оны чансааг Дани, БНСУ, Эстони, Финланд, Австрали, Швед, Их Британи, Шинэ Зеланд, АНУ, Нидерланд, Сингапур, Исланд, Норвеги, Япон улсууд тэргүүлсэн байна.

“НҮБ-ын Цахим засаглалын судалгаа-2018”-ын үр дүнтэй харьцуулахад тус судалгаанд хамрагдсан улс орнуудын 22 % нь цахим засаглалын хөгжлийн индексээр өмнөх зэрэглэлээ ахиулсан байна. Энэ нь дэлхий нийтийн хэмжээнд цахим засаглал жилээс жилд сайжран хөгжиж байгааг илтгэж байна.

НҮБ-ын цахим засаглалын мэдээллийн сан дахь тус судалгааны мэдээлэлд

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center

үндэслэн ДГХБО-ын цахим засаглалын хөгжлийн индексийн түвшинг дэлхийн дундажтай харьцуулан дараах зурагт нэгтгэлээ.

Picture1 Picture2

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.