Nepal: Support for Value Chain Development under the Nepal Agriculture Development Strategy

May 2, 2021 | 3:16 pm

Asian Development Bank has the technical assistance which contributes in commercializing Nepal’s agriculture sector.

This is to be implemented through the development of a targeted value chain development program.

The Government of Nepal adopted a long-term agriculture sector strategy, the Agriculture Development Strategy for 2015–2035. To support its implementation, ADB approved a concept paper for an agriculture sector development program (ASDP) in July 2014, with a supporting project preparation Technical assistance to develop the three components of the proposed ADB support under the ASDP.

The current technical assistance was structured with three outputs to (i) update the analysis and identification of geographic corridors with commodities and their markets; (ii) analyze the implications of government restructuring on the project and propose a project strategy and approach in line with the new government structure; and (iii) develop Terms of References for detailed program design.

ADB validates the completion report’s assessment of the technical assistance and overall assessment was successful.

https://www.adb.org/…/nepal-support-value-chain…

 

Балба Улсын хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх стратегийн дагуу нэмүү өртөгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ

Азийн хөгжлийн банк нь Балба Улсын хөдөө аж ахуйн салбарыг хувьчлахад хувь нэмэр оруулах техникийн туслалцаа үзүүлж байна.

Энэхүү туслалцааг зорилтот нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах замаар хэрэгжүүлэх юм.

Балба Улсын Засгийн газар хөдөө аж ахуйн салбарын урт хугацааны 2015-2035 онд хөгжүүлэх стратеги баталж, түүний хэрэгжилтийг дэмжих зорилгоор АХБ нь 2014 оны 7-р сард хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр (ASDP) -ийн үзэл баримтлалыг батлан АХБ-ны дэмжлэгийн гурван бүрэлдэхүүн хэсгийг боловсруулахад энэ туслалцаа нь дэмжлэг үзүүлэх юм.

Энэ техникийн туслалцаа нь (i) түүхий эд, тэдгээрийн зах зээл бүхий газарзүйн коридоруудыг тодорхойлох, дүн шинжилгээ хийх, шинэчлэх, (ii) засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөөс төсөлд үзүүлж буй нөлөөллийг шинжлэх, засгийн газрын шинэ бүтэцтэй уялдуулан төслийн стратеги, үйл ажиллагааг санал болгох; ба (iii) хөтөлбөрийн нарийвчилсан зургийг гаргах даалгавар боловсруулах гэсэн 3 чиглэлтэй юм.

Энэхүү техникийн туслалцааны гүйцэтгэлд АХБ үнэлгээ хийсэн бөгөөд ерөнхий үнэлгээ амжилттай боллоо.

https://www.adb.org/…/nepal-support-value-chain…

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.