Infrastructure co-deployment opportunities for the LLDCs

Dec 9, 2021 | 6:45 pm

The International Think Tank for Landlocked Developing Countries (ITTLLDC) implemented a short-term project to support the implementation of the project entitled “Addressing the transboundary dimensions of the 2030 Agenda through regional economic cooperation and integration (RECI) in Asia and the Pacific” of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) in 2021.

Within the framework of the project, the ITTLLDC verified the practicability of the web tools – Infrastructure Co-Deployment Partnership Portal and Smart Corridor Simulator through digitizing information on existing corridors and databases in RECI target countries – Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, and Mongolia. The ITTLLDC co-organized a series of online training workshops for the policy makers, sector professionals, and academics in the target countries.

In order to promote the further collaboration of the ESCAP secretariat and ITTLLDC for the benefit of LLDCs toward e-resilience readiness, better connectivity through infrastructure co-deployment opportunities, the ITT national consultants issued policy briefs on e-resilience readiness prospects in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Mongolia.

The policy briefs inform the decision makers and professionals about the available and relevant e-resilience indicators and help assess digital performances across the region, which ensure the availability of safe, affordable, and reliable digital connectivity. Furthermore, the policy briefs underline the online tools to facilitate the infrastructure co-deployment that enable a more resilient future in disruptive circumstances like pandemics.

The policy briefs are available to download here:

Annex 1_Policy Brief_Kazakhstan

Annex 2_Policy Brief_Kyrgyzstan

Annex 3_Policy Brief_Mongolia

 

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ДГХБО-ын ОУСТ) НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комисс (АНДЭЗНК)-ын “2030 хөгжлийн хөтөлбөрийг Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчлалын тусламжтайгаар хэрэгжүүлэх нь” төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор богино хугацааны төслийг 2021 онд амжилттай  хамтран хэрэгжүүллээ.

Тус төслийн хүрээнд Монгол, Казахстан, Киргиз Улсуудын зарим тээврийн коридор болон дэд бүтцийн төслийн нэгдсэн сангийн мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ)-ийг тээвэр, эрчим хүчний дэд бүтэцтэй хамтад нь хөгжүүлэх Дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны түншлэлийн портал болон Нэгдсэн коридорын симуляторыг туршин шалгаж, тус порталыг ашиглах хэрэглэгчдийн мэдлэг, цаашид эзэмшин ашиглах боловсон хүчний чадавхийг бий болгох зорилгоор “АНДЭЗНК-ын боловсруулсан дэд бүтцийн коридорын нэгдсэн төлөвлөлт хийх цахим аргачлал”-ыг танилцуулах цуврал онлайн сургалт, семинарыг зохион байгуулж, Дэд бүтцийн нэгдсэн коридорын симулятор, Дэд бүтцийн салбарт хамтран бүтээн байгуулалт хийх түншлэлийн порталыг амжилттай танилцууллаа.

Төсөл хэрэгжсэн 3 улсын цахим дэд бүтцийн найдвартай байдал болон дэд бүтцийн хамтарсан бүтээн байгуулалтын тусламжтайгаар холболтыг хөгжүүлэх зорилгоор ДГХБО-ын ОУСТ-ийн зөвлөхүүд Казахстан, Киргиз болон Монгол Улс дахь цахим дэд бүтцийн найдвартай байдлын хэтийн төлвийн талаар бодлогын зөвлөмжийг гаргасан.

Бодлогын зөвлөмж нь шийдвэр гаргагчид болон салбарын удирдлага, мэргэжилтнүүдэд цахим дэд бүтцийн найдвартай байдлын талаарх бодит мэдээллийг хүргэж, аюулгүй, хямд, найдвартай цахим холболтын хүртээмжийг баталгаажуулах цахим гүйцэтгэлийг бүс нутгийн хэмжээнд үнэлсэн байна. Мөн бодлогын зөвлөмжид цар тахал зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл байдалд илүү найдвартай ирээдүйг бий болгох Дэд бүтцийн нэгдсэн коридоруудад зориулсан симулятор болон Дэд бүтцийн салбарт хамтран бүтээн байгуулалт хийх түншлэлийн порталыг онцлон тэмдэглэсэн байна.

Бодлогын зөвлөмжийг дээрх цахим холбоосоор орж үзнэ үү.

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.