51927948_1859677730810657_7778845303939006464_n

Euro‐Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action

Feb 10, 2019 | 9:49 am

Euro‐Asian Regional Midterm Review of the Vienna Programme of Action for the Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024

11‐12 February 2019, Bangkok

The General Assembly of the United Nations made a decision to convene a comprehensive high‐level midterm review on the implementation of the Vienna Programme of Action (VPoA) for the Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024, to be held no later than December 2019. Thus, the Euro‐Asian Regional Midterm Review of the VPoA will take place on 11-12 February, 2019 in Bangkok, Thailand.

The comprehensive high‐level midterm review will review progress made in the implementation of the VPoA and will be a forum to share best practices and lessons learned, identify obstacles and constraints encountered and actions and initiatives needed to overcome them, as well as new challenges and emerging issues, in order to further accelerate the implementation of the VPoA.

The meeting will bring together senior government officials of Euro-Asian LLDCs, especially from Ministries dealing directly with the implementation of the VPoA and related issues of transit, trade, transport, structural economic transformation and finance, as well as representatives of transit countries from the region and development partners. The UN system, relevant regional and sub‐regional organizations, other international organizations, international financial institutions and the private sector will also be invited to attend.

http://www.lldc2conference.org/unescap-un-ohrlls-unece-euro-asian-regional-midterm-review/

—-

Бангкок хотноо 2014-2024 онд хэрэгжүүлэх Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтийг хянах Евро-Азийн бүсийн хурал зохион байгуулагдана.

2019 оны 2-р сарын 11-12-нд Бангкок хотноо

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблэйгаас 2014-2024 онд хэрэгжүүлэх Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Венийн Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтэд 2019 онд багтаан өндөр түвшинд үнэлгээ хийх шийдвэрийг гаргасан. Тиймээс, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дунд хугацааны үнэлгээ хийх Евро-Азийн бүсийн хурлыг 2019 оны 2-р сарын 11-12-нд Бангкок хотноо зохион байгуулах гэж байна.

Венийн Үйл Ажиллгааны Хөтөлбөрийн дунд хугацааны хэрэгжилтэд хийх өндөр түвшний үнэлгээгээр хэрэгжилтэд гарсан ахиц дэвшлийг хянан үзэж, олж авсан шилдэг туршлага, сургамжуудыг хуваалцах, тулгарч буй саад бэрхшээл, тэдгээрийг даван туулах арга зам, санаачилгуудыг тодорхойлох ба шинээр гарч ирж буй сорилтууд, VPoA-ийн хэрэгжилтийг хурдасгахад энэхүү хурал чухал ач холбогдолтой болно.

Энэхүү хурал нь Евро-Азийн далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын засгийн газрын ахлах албан тушаалтнууд, ялангуяа VPOA-ийн хэрэгжилт болон дамжин өнгөрөх худалдаа, тээвэр, барилга байгууламж, эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн яамдууд, мөн бүс нутгийн дамжин өнгөрөх улс орнууд болон хөгжлийн түнш орнуудын төлөөлөгчид оролцох юм. Мөн НҮБ-ын системийн байгууллагууд, холбогдох бүс нутгийн болон олон улсын байгууллагууд, олон улсын санхүүгийн байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн төлөөлөл оролцоно.

http://www.lldc2conference.org/unescap-un-ohrlls-unece-euro-asian-regional-midterm-review/

Contact itlldc

Email: thinktank@land-locked.org

Tel: +976-11-351971

Fax: +976 11 322127

visit ittlldc headquarters

UN House

United Nations Street-14

Sukhbaatar district

Ulaanbaatar 14201

Mongolia

Subscription for daily updates

Sign up to receive a daily brief on the news, and events relevant to the ITTLLDC and landlocked developing countries.